Img Bannermain En Gb

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE NIKWAX-SITE (“SITE”)

Zorg ervoor dat u de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig doorleest voordat u deze Site gebruikt

 1. Toepassing en beëindiging
  1. Door deze Site te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en alle andere toepasselijke wetten. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze Site.
  2. Deze voorwaarden:
   1. zijn op u van toepassing zodra u deze Site bezoek.
   2. Kunnen door Nikwax zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook en op elk moment worden gewijzigd of beëindigd. U stemt ermee in dat Nikwax niet verplicht is u over deze wijzigingen te informeren en dat het uw verantwoordelijkheid is om vast te stellen of de algemene voorwaarden al dan niet zijn gewijzigd. Als u het niet eens bent met wijzigingen, dient u het gebruik van deze Site onmiddellijk te staken.
  3. De bepalingen in deze voorwaarden met betrekking tot disclaimers, auteursrechten, handelsmerken, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring, hypertekstlinks, verbreking, algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen en recht en jurisdictie blijven ook na beëindiging van kracht.
 2. Disclaimer
  1. Deze Site en de materialen, producten en diensten op deze Site worden aangeboden op een “”as is””-basis en “”zoals beschikbaar””.
  2. Voor zover wettelijk toegestaan geeft Nikwax geen toezeggingen of garanties (en wijst het uitdrukkelijk alle toezeggingen of garanties af), zij het expliciet of impliciet, met betrekking tot deze website of de inhoud ervan of de inhoud, adviezen en meningen van een hypertekstlink of een derde partij die een bijdrage levert aan deze Site, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties met betrekking tot kwaliteit, nauwkeurigheid, adequaatheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op de inhoud van deze Site of goederen of diensten die via deze Site worden gekocht of verkregen of transacties die door u worden aangegaan.
  3. Nikwax verklaart of garandeert niet dat het materiaal of een van de functies op deze Site of de inhoud van een hypertekstlink of opmerkingen, adviezen of meningen van derden die een bijdrage leveren aan deze Site ononderbroken, nauwkeurig of volledig zullen zijn of dat huidige gebreken zullen worden gecorrigeerd, of dat deze Site of de server die de Site beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.
 3. Intellectuele eigendomsrechten
  1. U stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op het materiaal of de inhoud van deze Site te allen tijde bij Nikwax of haar licentiegevers blijven berusten.
  2. U stemt ermee in dat de inhoud van deze Site aan u ter beschikking wordt gesteld in uw hoedanigheid als persoon en uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik, en niet voor enig commercieel gebruik. U stemt ermee in dat u de inhoud van deze Site alleen mag downloaden naar de harde schijf van één enkele computer, maar niet voor commercieel gebruik, en dat elk ander gebruik van de inhoud van de Site strikt verboden is.
  3. U stemt ermee in dat u noch alleen, noch gezamenlijk met of namens een derde partij de inhoud van deze Site direct of indirect zult kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren, weergeven, commercieel exploiteren of afgeleide werken van de inhoud van deze Site zult maken.
  4. U stemt ermee in dat u op geen enkele wijze eigendomsvermeldingen zult wijzigen van materiaal dat u van deze Site hebt gedownload voor niet-commercieel persoonlijk gebruik.
  5. U stemt ermee in dat u door het plaatsen van materiaal op deze Site Nikwax en eventuele licentiegevers een onherroepelijke, eeuwigdurende, royaltyvrije, wereldwijde licentie verleent om het genoemde materiaal te gebruiken op elke wijze die Nikwax geschikt acht. De licentie omvat het uitzenden, bewerken, kopiëren, distribueren en anderszins overdragen van het materiaal.
  6. De handelsmerken en logo’s en dienstmerken die op deze Site worden gebruikt en weergegeven zijn, tenzij anders aangegeven, de handelsmerken van Nikwax. Er worden geen rechten verleend om deze te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Nikwax.
  7. U aanvaardt dat indien u inbreuk maakt op één van de hierboven vermelde intellectuele eigendomsrechten er waarschijnlijk een civiele procedure tegen u zal worden gestart.
 4. Beperking van aansprakelijkheid
  1. Met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid van Nikwax en voor zover wettelijk toegestaan stemt u ermee in dat Nikwax niet aansprakelijk is uit hoofde van nalatigheid, contract, onrechtmatige daad, wettelijke plicht of op enige andere wijze voor een van de volgende zaken:
   1. Enig verlies of schade van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met de Site
   2. Uw vertrouwen op of gebruik van informatie of materiaal direct of indirect verkregen door het gebruik van deze Site,
   3. Alle aankopen of bestellingen die u direct of indirect via deze Site doet voor goederen en/of diensten, inclusief zonder beperking schade met betrekking tot winstderving of verlies van handel
   4. Alle andere gevolgschade of geldelijke schade op enigerlei wijze gerelateerd aan het gebruik van deze Site.
  2. Voorwaarde 4.1 is van toepassing zelfs indien Nikwax op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade.
  3. U erkent dat elke transactie, boeking of aankoop van goederen of diensten bij een derde partij via deze Site onderworpen zal zijn aan de algemene voorwaarden van die derde partij en dat Nikwax geen partij zal zijn bij of op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn jegens u met betrekking tot transacties tussen u en die derde partij.
  4. U stemt ermee in dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om goederen of diensten die door deze Site of door derde partijen via deze Site worden aangeboden, te evalueren.
  5. Nikwax is niet in staat en geeft daarom geen toezeggingen of garanties met betrekking tot de veiligheid van informatie die u direct of indirect aan derden verstrekt als gevolg van het gebruik van deze Site.
  6. U erkent dat Nikwax geen controle heeft over de informatie waartoe deze Site toegang geeft of waartoe een andere website toegang geeft die u bezoekt als gevolg van het gebruik van deze Site.
  7. U erkent dat Nikwax het gebruik dat u of andere gebruikers van deze Site maken of de aard van de informatie die u of andere gebruikers verzenden of uploaden, niet kent of onderzoekt.
  8. Nikwax sluit daarom alle aansprakelijkheid uit van welke aard dan ook en voor zover wettelijk toegestaan (dit omvat smaad, vertrouwensbreuk, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, nalatigheid en alle inbreuken op intellectuele eigendomsrechten) voor de verzending of ontvangst van informatie waartoe de Site toegang geeft, van welke aard dan ook.
 5. Kennisgeving
  1. Nikwax kan u op de hoogte brengen via een van de volgende middelen:
   1. E mail
   2. Een algemene kennisgeving op de Site
   3. Schriftelijke kennisgeving afgeleverd per post op het adres dat u aan ons heeft opgegeven.
 6. Hypertekstlinks
  1. Nikwax kan links van zijn eigen Site naar andere websites aanbieden, maar u stemt ermee in dat Nikwax geen controle heeft over deze hypertekstlinks (of enige andere link van derden) en dat u deze links geheel op eigen risico gebruikt.
  2. U stemt ermee in dat Nikwax geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor de inhoud of enig beleid van enige hypertekstlinks (of enige andere link van derden) zoals vermeld in 6.1 hierboven.
 7. Gebruik van de Site
  1. Indien deze Site bulletin boards, chat rooms, of andere bericht- of communicatiefaciliteiten (gezamenlijk “”Forums””) bevat, stemt u ermee in de Forums alleen te gebruiken voor het verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die specifiek voor en gerelateerd zijn aan het betreffende Forum. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, stemt u ermee in dat wanneer u een Forum gebruikt, u geen van de volgende dingen zult doen:
   1. Lasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderzijds de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen schenden.
   2. Publiceren, plaatsen, distribueren of verspreiden van lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig materiaal of informatie.
   3. Bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat beschermd is door intellectuele eigendomswetten (of door rechten op privacy of publiciteit) tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle noodzakelijke toestemmingen hebt ontvangen.
   4. Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden of andere gelijksoortige software of programma’s bevatten die de werking van andere computers kunnen beschadigen.
   5. Auteursvermeldingen, wettelijke vermeldingen of eigendomsaanduidingen of -labels in een geüpload bestand verwijderen.
   6. De oorsprong of bron van software of ander materiaal in een geüpload bestand vervalsen.
   7. Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of enquêtes, prijsvragen of kettingbrieven houden of versturen.
   8. Bestanden downloaden die door een andere gebruiker van een Forum zijn geplaatst en waarvan u weet, of redelijkerwijs behoort te weten, dat deze niet legaal op deze wijze kunnen worden verspreid. U erkent dat alle Forums openbare en geen privécommunicatie zijn. Verder erkent u dat chats, posts, conferenties en andere mededelingen door andere gebruikers niet worden onderschreven door Nikwax en dat dergelijke mededelingen niet worden beschouwd als beoordeeld, gescreend of goedgekeurd door Nikwax. Nikwax behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, de inhoud van de Forums die van gebruikers wordt ontvangen, zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mededelingen op het bulletin board. Nikwax behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken gebruikers de toegang tot deze Site of enig gedeelte ervan te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving.
 8. Voorwaarden voor de verkoop van goederen
  1. Niets in deze algemene voorwaarden zal in strijd zijn met de voorwaarden voor de verkoop van goederen van Nikwax en voor zover dat wel het geval is, zullen de voorwaarden voor de verkoop van goederen prevaleren.
 9. Schadeloosstelling
  1. U stemt ermee in Nikwax schadeloos te stellen voor alle acties, claims, kosten, uitgaven (inclusief alle juridische kosten) en schade die tegen Nikwax worden ingesteld of door Nikwax worden geleden als gevolg van een schending van deze algemene voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw gebruik van de Site (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of enige andere persoon die de Site bezoekt met gebruik van uw naam of enige andere naam waarmee u zich op deze Site hebt geregistreerd.
 10. Personen jonger dan 18 jaar
  1. Als u jonger bent dan 18 jaar stemt u ermee in dat u toestemming van uw ouders heeft om informatie over uzelf of iemand anders via het internet naar ons te sturen.
  2. Nikwax doet geen toezeggingen en geeft geen garanties dat de inhoud van deze Site geschikt is voor personen jonger dan 18 jaar.
 11. Scheiding
  1. Indien een van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard krachtens een wettelijke bepaling of rechtsregel, zal een dergelijke bepaling voor zover nodig worden gescheiden van de voorwaarden en voor zover mogelijk ongeldig worden gemaakt zonder de overige bepalingen van deze overeenkomst te wijzigen, en zal deze bepaling op geen enkele wijze van invloed zijn op andere omstandigheden of de geldigheid of handhaving van deze algemene voorwaarden.
 12. Wet en rechtsgebied
  1. Deze algemene voorwaarden worden in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht en de partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben met betrekking tot alle geschillen, rechtszaken, acties, arbitrages of procedures die zich kunnen voordoen uit of in verband met deze algemene voorwaarden, op voorwaarde dat Nikwax het recht heeft om naar eigen goeddunken een procedure te starten en voort te zetten in een ander rechtsgebied of rechtsgebieden, al dan niet gelijktijdig.